Ogłoszenie o zamówieniu: pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu: pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”

Przetargi

Ogłoszenie o zamó...

Ogłoszenie o zamówieniu: pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”

5 kwietnia 2023

Przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu: pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”

„UWAGA – Zamawiający zamieścił formularz ofertowy własny jako załącznik do postępowania (nie zamieścił interaktywnego formularza eZamowienia). Wykonawcy składają ofertę za pomocą załączonego własnego formularza Zamawiającego.”

Materiały do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Format

PDF

,

190 KB
Identyfikator postępowania

Format

WORD

,

13KB
SWZ

Format

PDF

,

479 KB
Załącznik nr 1 Projektowane postanowienia umowy

Format

PDF

,

445KB
Załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia

Format

PDF

,

1MB
Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu zamówienia - dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia dla robót budowlanych

Format

format

,

rozmiar pliku
Załącznik nr 4 formularz oferty - wzór

Format

WORD

,

60KB
Załącznik nr 5 wzór Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/JEDZ - wzór

Format

WORD

,

52KB
Załącznik nr 6 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór;

Format

WORD

,

25KB
Załącznik nr 7 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 Ustawy Pzp) – wzór

Format

WORD

,

29 KB
Załącznik nr 8 Oświadczenie Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w JEDZ – wzór

Format

WORD

,

29KB
Załącznik nr 9 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 Ustawy Pzp – wzór

Format

WORD

,

46KB
Załącznik nr 10 Gwarancja należytego wykonania umowy – wzór

Format

WORD

,

33KB
Załącznik nr 11 Wykaz doświadczenia Personelu Wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert – wzór

Format

WORD

,

30KB
Załącznik nr 12 wykaz usług - wzór

Format

WORD

,

27KB
Załącznik nr 13 wykaz osób - wzór

Format

WORD

,

21KB
Załącznik nr 14 oświadczenie dot. elektromobilności - wzór

Format

WORD

,

23KB
Załącznik nr 15 Oświadczenie/ -a Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, składanego/ -ych na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy dot. agresji na Ukrainę – wzór

Format

WORD

,

31KB
Załącznik nr 16 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, składane na podstawie art. 125 ust. 5 Ustawy dot. agresji na Ukrainę – wzór

Format

WORD

,

28 kb
Załącznik nr 17 Wzór Kalkulacja Szczegółowa Wynagrodzenia Inżyniera Kontrakt

Format

EXEL

,

34 KB
Odpowiedzi na zapytania z dn. 20.04.2023

Format

PDF

,

3MB
Zmieniony załącznik nr 11 Wykaz doświadczenia Personelu Wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert – wzór

Format

PDF

,

197 KB
Zmieniony załącznik nr 11 Wykaz doświadczenia Personelu Wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert – wzór

Format

WORD

,

31KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.04.2023

Format

PDF

,

150KB
Zmiana Treści SWZ z dnia 25.04.2023

Format

PDF

,

743KB
Odpowiedzi na zapytania z dnia 27.04.2023

Format

PDF

,

2 MB
Odpowiedzi na zapytania z dnia 28.04.2023

Format

PDF

,

5MB
Zmieniony Załącznik nr 4 formularz oferty - wzór

Format

WORD

,

62KB
Zmieniony Załącznik nr 11 Wykaz doświadczenia Personelu Wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert – wzór

Format

WORD

,

31KB
Zmieniony Załącznik nr 17 Wzór Kalkulacja Szczegółowa Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu

Format

EXEL

,

35KB
Informacja do odpowiedzi na pytania z dnia 28.04.2023

Format

PDF

,

277KB
Korekta_wzoru_Zał_11

Format

pdf

,

266kb
Zal_11_Wykaz_doswiadczenia_Personelu_kryterium_v4 (002)

Format

doc

,

31kb
Odpowiedzi na zapytania z dn. 08.05.2023

Format

pdf

,

1MB
Zmiana_SWZ_i_OoZ_nr_2_IK_MPW z dn. 12.05 2023

Format

pdf

,

48kb
OoZO_nr_2_publikacja_SIMAP z dn. 12.05 2023

Format

pdf

,

148kb
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 17.05.2023

Format

PDF

,

202KB
Zbiorcze zestawienie ofert, 17.05.2023

Format

PDF

,

233KB
Zamawiający udostępnia link do złożonych ofert

Format

format

,

rozmiar pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 8.08.2023

Format

PDF

,

3MB