Kolaż składający się z logotypów: Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wielkopolski, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Deklaracja dostępności

Deklaracja

dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum bez barier
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@wmn.poznan.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (61) 851 72 89.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl/pl).

Deklaracja dostępności

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości: www.wmn.poznan.pl, www.powstanie.wmn.poznan.pl (strona w trakcie modernizacji), https://fortvii.pl/
Data publikacji zmodernizowanej strony internetowej www.wmn.poznan.pl: 20 grudnia 2022 r. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu, nie wszystkie obrazy na stronie mają tekst alternatywny, brak tłumaczenia w języku migowym, serwis zawiera pliki PDF, DOC itp., choć korzystanie z nich starano się ograniczyć do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie, serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Na stronie używane są standardowe skróty klawiaturowe. Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji: 28.03.2024 r. Data publikacji strony internetowej www.powstanie.poznan.pl: 11 listopada 2020 r. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021 r. Aktualizacja: 28.03.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Plan działania Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023 – 2025
PDF
,
73KB
Plan działania Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023 – 2025
doc
,
rozmiar pliku
Logo UE