Projekty

UTWARDZIENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM  DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN  – FORT VII – ETAP II.

Projekt w realizacji

Projekt zakłada kontynuację prac zwiażanych z uporządkowaniem i utwardzeniem części terenu przed wjazdem do Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII. Etap II obejmuje swoim zakresem teren, znajdujący się po prawej stronie wjazdu. Zdemontowana zostanie zniszczona nawierzchnia wjazdu, a następnie teren zostanie uporządkowany i ponownie utwardzony. Zostanie wymieniona obecna nawierzchnia na powierzchnię z nawierzchni przepuszczalnej (mineralno-żywiczną). Projekt nie zakłada zmieniania warunków gruntowo – wodnych oraz sposobu odprowadzania wód opadowych na tym terenie. W ramach projektu uzupełnieniu podlegać będzie również oświetlenie przed Fortem VII. Powyższe działania sprawią, że obecnie silnie zdegradowany teren, użytkowany okolicznościowo w celach postojowych, będzie odpowiednio zagospodarowany w standardzie jaki winien przysługiwać miejscom pamięci.

 • Wartość projektu: 720 663,45 złotych.
 • Wartosć dofinansowania: 150 000,00 złotych
 • Okres realizacji: do 31.12.2021 r.

Projekt dofinansowany z budżetu państwa w ramach Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego.

 

 

Ułatwienie dostępu do wystaw w oddziałach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt w realizacji

Zmieniamy się dla Was. W dwóch oddziałach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości: Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 oraz Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 trwają prace nad dostosowaniem przestrzeni muzealnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ostatnim tygodniu zamontowaliśmy pasy ostrzegawcze oraz pola uwagi, które ułatwią osobom niewidomym i słabowidzącym poruszanie się po naszych obiektach.

W ramach programu Kultura Dostępna do końca roku na naszych ekspozycjach pojawią się także tyflografiki, audiodeskrypcje, tabliczki brajlowskie na wybranych eksponatach, nakładki na poręcze, pętle indukcyjne, symbole PCS oraz materiały audiowizualne w polskim języku migowym.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NOWEGO MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919- ETAPI II. 

Projekt w realizacji

Projekt zakłada kontynuację prac związanych z opracowaniem kompleksowej dokumentacji technicznej niezbędnej do wybudowania nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu, dofinansowanej w 2020 r. Etap drugi swoim zakresem obejmie projekt wykonawczy Nowego Muzeum. Realizacja zadania pozwoli na uruchomienie dalszych prac, których finałem będzie wybudowanie nowoczesnego muzeum, które w atrakcyjnej formie zaprezentuje historię Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 wraz z jego korzeniami, przyczynami, skutkami i znaczeniem. Jednocześnie Nowe Muzeum będzie spełniać wszystkie wymagania współczesnego muzeum. Nowy gmach obok ekspozycji dot. powstania będzie mieścić działy wypełniające funkcje dla całego Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości tj.: administracji, opieki nad zbiorami, biblioteki, magazynów, edukacji (w tym sale konferencyjne) oraz pracowni konserwacji eksponatów

 • Wartość projektu: 1 572 000,50 złotych
 • Wartosć dofinansowania: 350 000,00 złotych
 • Okres realizacji: do 31.12.2021.

Projekt dofinansowany z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ NOWEGO MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919- ETAPI II. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

RENOWACJA I ADAPTACJA FORTU VII W POZNANIU DLA ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – etap II. Projekt w realizacji

Realizacja Projektu jest kontynuacją już prowadzonych działań, których głównym celem jest renowacja i adaptacja na cele kulturalne Fortu VII, który jest w złym stanie technicznym. Po wojnie dokonano przypadkowych i częściowo nieodwracalnych zmian, które obecnie należy zneutralizować dostosowując wygląd obiektu do stanu historycznego. Niecodzienny typ budowli(architektura fortyfikacyjna), dogodna lokalizacja, infrastruktura komunikacyjna w okolicy oraz bogata i tragiczna historia tego miejsca decydują o potencjale edukacyjnym i wystawienniczym, który obecnie nie jest dostatecznie wykorzystywany.

W wyniku projektu nastąpi:

 • –  wygospodarowanie pomieszczeń ekspozycyjnych, przez co nastąpi wydłużenie ścieżki fortyfikacyjnej zapoczątkowanej na etapie I przedsięwzięcia;
 • –  wygospodarowanie  pomieszczeń  pozwalających  na  prowadzenie  projektów  “zwiedzanie  z  edukacją”  oraz  budowanie  relacji  z  badaczami  Fortu  VII  w zakresie jego militarnej, jak i martyrologicznej przeszłości;
 • –  rozbiórka elementów współczesnych z okresu użytkowania przez wojsko i zaadoptowanie nowych pomieszczeń.

W celu osiągnięcia ostatecznego efektu w ramach Projektu przeprowadzone zostaną roboty budowlane, polegające na:

 • – remoncie  pomieszczeń  w  koszarach  szyjowych  po  lewej  i  prawej  stronie  (przewiduje  się  zmianę  części  obecnie  nieużytkowanych  pomieszczeń  lub użytkowanych jako magazyny na pomieszczenia edukacyjne i administracyjne służące m.in. przygotowywaniu ekspozycji);
 • – remoncie pomieszczeń kaponiery czołowej wraz z korytarzem (przewiduje się adaptację obecnie nieużytkowanych pomieszczeń na potrzeby ekspozycyjne);
 • – remoncie  wnętrza  blokhauzu  (przewiduje  się  przystosowanie  budynku  na  kasę  biletową  oraz  księgarnię  muzealną,  a  także  punkt  startowy  dla  ścieżek ekspozycyjnych.

Szczegółowe informacje o Projekcie:

Nazwa:

„Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego – etap II”

Nr projektu:

nr RPWP.04.04.01-30-0016/19

Program operacyjny:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020:Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Wartość projektu:

Całkowita wartość Projektu: 4,66 mln zł

Dofinansowanie z Funduszu WRPO: 3,1 mln zł

Wkład własny do Projektu zapewnia Organizator Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości – Miasto Poznań

Okres realizacji Projektu:

Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NOWEGO MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919- ETAPI I.  Projekt w realizacji

Projekt zakłada opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wybudowania nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919 roku w Poznaniu. Opracowana dokumentacja swoim zakresem obejmie projekt budowlany Nowego Muzeum. Opracowanie
dokumentacji pozwoli na uruchomienie dalszych prac, których finałem będzie wybudowanie nowoczesnego muzeum, które w atrakcyjnej
formie zaprezentuje historię Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 wraz z jego korzeniami, przyczynami, skutkami i znaczeniem.
Jednocześnie Nowe Muzeum będzie spełniać wszystkie wymagania współczesnego muzeum. Nowy gmach obok ekspozycji dotyczącej
powstania będzie mieścić działy wypełniające funkcje dla całego Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości tj.: administracji, opieki nad
zbiorami, biblioteki, magazynów, edukacji (w tym sale konferencyjne) oraz pracowni konserwacji eksponatów

 • Wartość projektu: 1 316 793,00.
 • Okres realizacji: do 31.12.2020.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

UTWARDZIENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM  DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN  – FORT VII – ETAP I.

Projekt zakłada uporządkowanie i utwardzenie części terenu przed wjazdem do Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII. Etap I obejmuje swoim zakresem teren, znajdujący się po lewej stronie wjazdu. Zdemontowana zostanie zniszczona nawierzchnia wjazdu, a następnie teren zostanie uporządkowany i ponownie utwardzony. Zostanie wymieniona obecna nawierzchnia ze zdegradowanej nawierzchni asfaltowej na powierzchnię z kostki betonowej układanej w ażur. Projekt nie zakłada zmieniania warunków gruntowo – wodnych oraz sposobu odprowadzania wód opadowych na tym terenie. W ramach projektu uzupełnieniu podlegać będzie również oświetlenie przed Fortem VII. Powyższe działania sprawią, że obecnie silnie zdegradowany teren, użytkowany okolicznościowo w celach postojowych, będzie odpowiednio zagospodarowany w standardzie jaki winien przysługiwać miejscom pamięci.

 • Wartość projektu: 320 tysięcy złotych.
 • Okres realizacji: do 31.12.2020.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80. ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

RENOWACJA I ADAPTACJA FORTU VII W POZNANIU DLA ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. Projekt w realizacji

 

 

Efektem rzeczowym Projektu będzie przebudowany i zaadoptowany na potrzeby edukacyjno – kulturowe Fort VII – obiekt fortyfikacyjny wpisany do rejestru zabytków, jeden z najlepiej zachowanych elementów XIX-wiecznego systemu fortyfikacyjnego stolicy Wielkopolski.

W celu osiągnięcia ostatecznego efektu w ramach Projektu przeprowadzone zostaną roboty budowlane, polegające na rozbiórce wtórnych zabudowań (wprowadzonych po 1944 r.), a także remoncie i renowacji elewacji oraz murów fosy Fortu VII. Zabiegom renowacyjnym poddane zostaną pomieszczenia w obrębie prawego majdanu i prawej podwalni. Odpowiednio uporządkowany i zagospodarowany zostanie także sam prawy majdan.

Nowa przestrzeń Fort VII ma w maksymalnym stopniu umożliwiać prowadzenie edukacji kulturalno- historycznej. W związku z powyższym, oprócz robót budowlanych Wielkopolskie Muzeum Niepodległości dokona również zakupów wyposażenia dla przygotowania nowych wystaw i ścieżek zwiedzania.

Szczegółowe informacje o Projekcie:

Nazwa:
Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”

Nr projektu:
nr RPWP.04.04.01-30-0042/16-00, Umowa o dofinansowanie nr  RPWP.04.04.01-30-0042/16 z dnia 20.12.2017 r.

Program operacyjny:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020:Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Wartość projektu:
Całkowita wartość Projektu: 28,82 mln zł,
Dofinansowanie z Funduszu WRPO: 11,06 mln zł

Wkład własny do Projektu zapewnia Organizator Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości – Miasto Poznań

Okres realizacji Projektu:

Projekt realizowany będzie do 30 czerwca  2022 r.

 

Stan Fortu VII przed realizacją Projektu:

Ważne wydarzenia w trakcie realizacji Projektu:

Podpisanie umowy na usługę Inspektora nadzoru robót budowlanych – 31 maja 2019 r. 

W ramach postępowania przetargowego wybrana została oferta Agencji Inwestycyjnej Terra Sp. z o.o. i Wspólnicy s.k..

Podpisanie umowy o Roboty Budowlane – część I –  3 czerwca 2019 r. 

Wykonawcą I części robót budowlanych została zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „REMBUDEX” Spółka
jawna Wojciech i Renata Kucińscy z siedzibą w Obornikach. Podpisanie umowy odbyło się w Forcie VII.

Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych – 10 czerwca 2019 r. 

Plac budowy został przekazany wykonawcy tydzień po podpisaniu umowy.  Wykonawca rozpoczął od prac przygotowawczych teren budowy. Bardzo ważne jest by prowadzone prace w jak najmniejszym stopniu wpływały na dostępność  Muzeum Martyrologii Wielkopolan działającym normalnie w lewej części fortu.

Podpisanie umowy o Roboty Budowlane – część II –  22 lipca 2020 r. 

Wykonawcą II części robót budowlanych została zostało ponownie  Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „REMBUDEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialności  społka komandytowa z siedzibą w Obornikach. Podpisanie umowy odbyło się w Forcie VII. II Etap prac obejmie roboty prowadzone w fosie Fortu VII.

 

211. ROCZNICA HISTORYCZNEGO WJAZDU GENERAŁA JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO I JÓZEFA WYBICKIEGO DO POZNANIA W LISTOPADZIE 1806. Projekt zrealizowany.

W tym roku przypada 211 rocznica historycznego wjazdu do Poznania, gen. J.H. Dąbrowskiego oraz J. Wybickiego, poprzedzającego zwycięskie powstanie w 1806r. Z tej okazji Wielkopolskie Muzeum Niepodległości we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk oraz Muzeum Historii Miasta Poznania przygotowało szereg uroczystości upamiętniających ten ważny moment w dziejach naszej historii.

W sobotę, 4 listopada złożono kwiaty na grobach gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego w miejscu ich spoczynku – kościele św. Wojciecha. Następnie o godz. 11.45 z ul. Stawnej wyruszył pochód, który w południe zakończył się uroczystą inscenizacją wjazdu generała Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego na Stary Rynek. Przed Ratuszem powitano bohaterów, a gen. J.H. Dąbrowski odczytał odezwę. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego odbył się pokaz musztry i umiejętności wojskowych ubogacony pokazem pirotechnicznym.

W Ratuszu pokazano obraz Jana Gładysza „Wjazd gen. Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania w 1807 roku”.

211. Rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1806r. z inscenizacją wjazdu gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania dofinansowano w ramach Programu Niepodległa 2017.

 

Plakat

 

ARMIA POZNAŃ. BITWA NAD BZURĄ. WYDAWNICTWO MULTIMEDIALNE. Projekt zrealizowany.

Bitwa nad Bzurą to największa operacja wojskowa kampanii wrześniowej 1939 roku. Armia Poznań pod dowództwem generała Tadeusza Kutrzeby w nocnych marszach, niezauważona przez rozpoznanie nieprzyjaciela, przeszła w okolice Kutna i w dniu 9 września zaatakowała Niemców maszerujących ku Warszawie. Oddziały nieprzyjaciela, całkowicie zaskoczone, poniosły ciężkie straty. Po kilku dniach Armia Poznań i wspierająca ją Armia Pomorze pod dowództwem generała Władysława Bortnowskiego znalazły się jednak w okrążeniu. Tylko części polskich wojsk udało się przebić do Kampinosu i Warszawy.

Wydawnictwo dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach projektu “Patriotyzm Jutra”.

https://www.youtube.com/watch?v=2zbFTpZzzRY
https://www.youtube.com/watch?v=LdDl58lvkP4
https://www.youtube.com/watch?v=hhFVMkccef4

 

KATALOG O MUZEUM POWSTANIA POZNAŃSKIEGO – CZERWIEC 1956. Projekt zrealizowany

Dzięki realizacji projektu został wydany katalog o Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 do wystawy stałej Muzeum, będącego oddziałem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. W Katalogu zaprezentowane zostały: teksty i zdjęcia dotyczące wydarzeń z 1956 roku w Poznaniu, teksty i zdjęcia o pamięci o Poznańskim Czerwcu oraz teksty i zdjęcia o ekspozycji stałej Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 z przedstawieniem eksponatów i  prezentacją 10-letniej  działalności Muzeum. W Katalogu jest też opis wszystkich wystaw czasowych, obchodów 60. Rocznicy Powstania Poznańskiego oraz wspomnienia świadków historii 1956 roku.

Katalog dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego