Regulamin wolontariatu w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości

Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady organizacji wolontariatu w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości oraz jego oddziałach, zasady naboru, prawa i obowiązki wolontariusza. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Wolontariuszu – rozumie się przez to osobę, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. WMN, Korzystającym – rozumie się […]

Praktyki

Zapraszamy do odbycia praktyk zawodowych w oddziałach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w zakresie działalności wystawienniczej, edukacyjnej i promocyjnej. Praktyki przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Zawarcie porozumienia o realizacji praktyki następuje na podstawie skierowania ze szkoły lub uczelni. Praktykanci mogą poznać kulisy pracy muzealnej w następujących oddziałach i obszarach: Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Muzeum […]

Staże

Zapraszamy do odbycia stażu zawodowego w oddziałach Wielkopolskiego MuzeumNiepodległości w zakresie działalności wystawienniczej, edukacyjnej i promocyjnej. Stażyści mogą poznać kulisy pracy muzealnej w następujących oddziałach i obszarach: Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII Muzeum Uzbrojenia Muzeum Armii Poznań Dziale Edukacji Dziale Promocji Magazynie Zbiorów Każda […]