Kolaż składający się z logotypów: Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wielkopolski, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady organizacji wolontariatu w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości oraz jego oddziałach, zasady naboru, prawa i obowiązki wolontariusza.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Wolontariuszu – rozumie się przez to osobę, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WMN, Korzystającym – rozumie się przez to Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu oraz jego oddziały.

 1. Wolontariuszem może zostać osoba w każdym wieku. Osoba niepełnoletnia potrzebuje pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ma prawo określić wymagania w stosunku do wolontariusza i jeżeli nie spełnia on kryteriów, wniosek może zostać odrzucony. WMN zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia oraz możliwość czasowego wstrzymywania naboru na wolontariuszy.
 3. Świadczenia wykonywane przez Wolontariusza mają charakter społeczny i nieodpłatny. Wartość świadczeń Wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego.

Nabór na wolontariat

 1. Nabór na wolontariat jest prowadzony przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w sposób ciągły oraz w miarę potrzeb, poprzez stronę internetową https://wmn-dev.pl/edukacja/praktyki-staze-i-wolontariat/
 2. Kandydat na wolontariusza zobowiązany jest aplikować poprzez zawarty na stronie formularz.
 3. Dokumenty aplikacyjne będą rozpatrywane pod kątem spełniania wymogów i aktualnych potrzeb Muzeum. Z wybranymi osobami WMN skontaktuje się telefonicznie lub mailowo.
 4. WMN zawiera z Wolontariuszem porozumienie, które określa szczegółowy zakres, sposób i czas wykonywania świadczeń przez wolontariusza.

Porozumienie

 1. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich jest zawierane na czas  określony.
 2. Strony mogą wypowiedzieć porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia lub w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
 3. W okresie wypowiedzenia WMN może zwolnić Wolontariusza od wykonywania przez niego świadczeń.

Zadania i obowiązki Wolontariusza

 1. Wolontariusz zobowiązuje się wykonać świadczenia osobiście.
 2. Bezpośrednim przełożonym Wolontariusza jest Opiekun wskazany w porozumieniu, z którym Wolontariusz ustala harmonogram działań.
 3. Wolontariusz, z którym zawarto porozumienie jest zobowiązany do realizacji zadań zgodnie z jego treścią i ustalonym grafikiem pod kierunkiem Opiekuna i jest zobowiązany do wykonywania jego poleceń w tym zakresie.
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej pracy wolontariusz powinien zgłaszać Opiekunowi.
 5. Wolontariuszowi nie wolno ujawniać żadnych informacji, ani danych osobowych uzyskanych w trakcie realizacji wolontariatu.
 6. W razie nieprzestrzegania niniejszego regulaminu wolontariusz zostanie odsunięty 
  od wykonywanych świadczeń.
 7. Wolontariusz upoważnia Korzystającego, bez jakiejkolwiek dla niego rekompensaty, zarówno podczas wykonywania świadczeń, jak i w dowolnym czasie po ich zakończeniu, do używania i udzielania w celach niekomercyjnych, bezterminowej licencji innym, swojego wizerunku, nazwiska, głosu, słów do nagrań telewizyjnych, radiowych, dla potrzeb filmu, prasy lub nagrań dla innych mediów i w każdej innej formie, dla celów promocji i propagowania celów i działalności Korzystającego i/lub wykorzystywania do zbierania funduszy na wsparcie tych celów i działalności.

Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń.
 2. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń, z określeniem ich zakresu. Po zakończeniu wolontariatu, na prośbę wolontariusza Muzeum wydaje pisemną opinię o wykonywanych świadczeniach na rzecz Muzeum.
 3. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni przysługuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. W przypadku wykonywania świadczeń przez okres dłuższy niż 30 dni wolontariusz jest objęty ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków na mocy ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.
 2. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Logo UE