Nabór na stanowisko: Kierownik projektu ds. realizacji wystawy stałej

Nabór na stanowisko: Kierownik projektu ds. realizacji wystawy stałej

Nabór na stanowisko: Kierownik projektu ds. realizacji wystawy stałej

Nabór na stanowisko: Kierownik projektu ds. realizacji wystawy stałej

2023-01-16

Oferta pracy

Nabór na stanowisko: Kierownik projektu ds. realizacji wystawy stałej

Nabór na stanowisko: Kierownik projektu ds. realizacji wystawy stałej

 • Nazwa i adres organizatora:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12. 61-777 Poznań

Miejsce wykonywania pracy: ul. Woźna 12, Poznań

 • Informacja o działaniach Muzeum:

W 2023 roku rozpoczynamy budowę Nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Zadanie będzie realizowane do 2026 r. Wybudujemy  nowoczesny obiekt muzealny składający się z 4 budynków połączonych częścią podziemna z wystawą stałą. Wystawa stała będzie miała charakter narracyjny. Chcemy wykorzystać nowoczesne narzędzia i rozwiązania ekspozycyjne skierowane do szerokiego odbiorcy: osób dorosłych i dzieci. W Nowym Muzeum opowiemy nie tylko o samym zwycięskim zrywie powstańców, ale także o jego genezie i skutkach dla Polski. Zaprezentujemy także dowody pamięć o tych wydarzeniach – razem 200 lat historii Polski.

Budowa Nowego Muzeum jest największą i najważniejszą inwestycją w historii Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, jest też jedną z niewielu tego typu i skali inwestycji w Poznaniu. Przede wszystkim jednak budowa Nowego Muzeum jest hołdem składanym Powstańcom Wielkopolskim przez współczesnych Polaków, w tym szczególności Wielkopolan. 

W celu właściwego zrealizowania inwestycji Muzeum buduje zespół, który będzie odpowiadał za koordynację procesu inwestycyjnego.

Jedną z podstawowych części zespołu będzie komórka ds. realizacji wystawy stałej odpowiadająca za przeprowadzanie procesu inwestycyjnego obejmującego: konkurs na koncepcję plastyczno-przestrzenną wystawy, opracowanie projektu, a następnie  wykonanie i uruchomienie wystawy stałej. Do kierowania działaniami tej komórki poszukujemy Kierownika projektu ds. realizacji wystawy.  

Nasza misja to:

„NA CO DZIEŃ PRACA – W CHWILACH PRÓBY ZWYCIĘSTWO!”

Czekamy na osoby, które tak jak my będą zdeterminowane i gotowe podjąć zadanie budowy tego wyjątkowego miejsca.

Zadania wykonywane na stanowisku Kierownika projektu ds. ds. realizacji wystawy stałej

Głównym zadaniem będzie bieżąca koordynacja działań Muzeum w zakresie realizacji wystawy stałej w ramach budowy Nowego Muzeum, w tym reprezentowanie Muzeum przed stronami umów o prace projektowe, wykonanie wystawy, usług wsparcia technicznego i merytorycznego.

Obowiązki te będą realizowane w szczególności poprzez:

 1. kierowanie powierzoną komórką ds. realizacji wystawy, w tym pracami podległych pracowników i zewnętrznych wykonawców,
 2. udział w przygotowaniu i prowadzeniu  postępowań konkursowych i przetargowych dla kontraktów na prace koncepcyjne, projektowe, wykonawcze i inne usługi niezbędne w procesie tworzenia wystawy, w tym przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia,
 3. nadzór nad realizacją umowy o prace projektowe, w tym zatwierdzanie materiałów przedstawianych przez projektantów w zakresie jakości
  i zgodności z przedmiotem umowy, nadzór nad harmonogramem prac projektowych, udział w czynnościach odbiorowych,
 4. nadzór nad realizacją umowy o wykonanie wystawy, w tym pośredniczenie z wykonawcą i podwykonawcami, opiniowanie i zatwierdzanie etapów prac, nadzór nad harmonogramem realizacji, udział w czynnościach odbiorowych,
 5. nadzór nad pracą merytorycznego zespołu scenariuszowego, w tym koordynacja prac badawczych, kwerend archiwalnych, konsultacji merytorycznych,
 6. nadzór nad procesem pozyskiwania praw i licencji do eksponatów, materiałów graficznych, audio/wideo i pozostałych treści prezentowanych na wystawie,
 7. organizowanie, koordynacja i uczestnictwo w naradach projektowych,
 8. prowadzenie monitoringu z realizacji wystawy oraz przygotowanie niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie na potrzeby wewnętrze i zewnętrzne,
 9. nadzór nad odbiorem i uruchomieniem wystawy, zgodnie z zapisami umownymi z wykonawcą,
 10. prowadzenie dokumentacji projektu w tym archiwizacja,
 11. weryfikacja dokumentów księgowych dotyczących wykonawców i podwykonawców pod względem zgodności merytorycznej z przedmiotem umowy,
 12. koordynacja pozyskiwania i aktualizacji decyzji administracyjnych i pozwoleń – jeśli będzie potrzeba.

Wymagania stawiane przed kandydatem.

Niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. minimum dwuletnie udokumentowane doświadczenie w kierowaniu projektami i zarządzaniu zespołem pracowników oraz współpracowników zewnętrznych,
 3. znajomość procedur administracyjnych,
 4. skrupulatność, samodzielność, terminowość, odpowiedzialność,
 5. umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 6. bardzo dobra organizacja pracy,
 7. komunikatywność,
 8. umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem projektowym,
 9. biegła obsługa komputera (pakiet MS-Office);
 10. dyspozycyjność (praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00);
 11. otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań;

Pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne, administracyjne lub ekonomiczne,
 2. Znajomości o obsługi programów do zarzadzania projektem (np. MS- project, Asana itp.),
 3. posiadanie doświadczenia nadzorowaniu lub uczestniczenia w procesie powstawania wystaw, ekspozycji muzealnych lub innych wydarzeń z wykorzystaniem rozwiązań scenograficznych i multimediów,
 4. doświadczenie w kontaktach z projektantami i wykonawcami wielobranżowych projektów,
 5. doświadczenie w kontaktach z licencjodawcami, negocjowaniu i zawieraniu umów w zakresie udzielenia licencji/praw autorskich.

Oferta Muzeum:

 1. umowę o pracę na pełny etat,
 2. stabilne zatrudnienie,
 3. możliwość korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 4. możliwość zmierzenia się z wyjątkowym zadaniem w skali Wielkopolski – pierwsze tak duże muzeum w historii,
 5. wsparcie pozostałych członków zespołu w rozwiązywaniu problemów.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny – własnoręcznie podpisany.
 • Życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, doświadczenie, ukończone kursy i szkolenia oraz kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do akt personalnych.

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez dwa miesiące, a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

 • Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin składania aplikacji: do 16 stycznia 2023 r. (w biurze do godziny 15.30 a mailowo do godziny 23:59)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: luty 2023 r.

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę 1/1 etatu,.

Adres do przesłania aplikacji:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, z napisem na kopercie: „Nabór na stanowisko: „Kierownik projektu ds. realizacji wystawy stałej” lub mailowo na adres: rekrutacja@wmn.poznan.pl; tytuł e-maila „Nabór na stanowisko: Kierownik projektu ds. realizacji wystawy stałej”.

Uwaga!

 1. Oferty, które nie wpłyną w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego
  z kandydatów
  .

Materiały do pobrania

Kierownik projektu ds organizacji wystawy stałej

Format

pdf

,

868kb