We wtorek 9 maja Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisali uroczyście w Warszawie umowę w sprawie prowadzenia – jako wspólnej instytucji kultury – Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 

W preambule Umowy czytamy o potrzebie godnego upamiętnienia największego polskiego zwycięskiego powstania narodowego – Powstania Wielkopolskiego – oraz konieczności popularyzacji i upowszechniania wiedzy na temat złożonego procesu odzyskiwania przez Polskę niepodległości w latach 1918-1921, a także o zapewnieniu lepszych warunków do rozwoju i realizacji przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości jego misji i możliwości realizacji  inwestycji pod nazwą BUDOWA MUZEUM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919.  Podpisy złożone dziś w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwieńczyły okres uzgodnień, na mocy których kluczowa z punktu widzenia Samorządu Województwa Wielkopolskiego inwestycja ma zapewnione współfinansowanie z budżetu państwa. 

– To ważny moment dla wszystkich Wielkopolan, bo razem czekaliśmy na to, by historia powstańcza trafiła do wszystkich Polaków. Po tym, jak Sejm RP ustanowił Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, następuje materialne potwierdzenie faktu uznania tego wydarzenia, za takie o charakterze ogólnopolskim – podkreślił Marszałek Marek Woźniak.

– Nowe muzeum będzie najlepszym sposobem na przekazanie pamięci o powstaniu. Ale nie tylko ono jest istotne,  także cały proces, który do niego doprowadził, czyli słynna wielkopolska najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Ważne jest również ukazanie potencjału, jaki Wielkopolska wniosła do II Rzeczpospolitej i wojny polsko-bolszewickiej, która została w dużej mierze wygrana dzięki wielkopolskim oddziałom – dodał Marek Woźniak.

– Zgodnie z założeniami zrealizujemy tę ważną, nie tylko dla Wielkopolski i Poznania, ale całego kraju, inwestycję. Wszyscy doskonale wiemy, że instytucje muzealne są bardzo potrzebne, a to jest jedna z tych instytucji, która wypełni biała plamę – stwierdził Minister Gliński.

W zapisach umowy jej strony dookreślają, jak to wspólne prowadzenie ma wyglądać. W wymiarze finansowym  polegać ma na zapewnieniu przez Ministra i Województwo środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju tej placówki, z ich budżetów oraz na zapewnieniu bezpieczeństwa zgromadzonym w niej zbiorom. Muzeum może otrzymywać dodatkowe środki na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 od Ministra oraz wydatki bieżące i majątkowe z budżetu Województwa. Na realizację inwestycji Minister, począwszy od bieżącego roku, zobowiązuje się przekazać 222 mln złotych, przekazywane w transzach do 2026 roku włącznie. Minister także przekaże dotacje podmiotowe. 

Zapisy umowy zobowiązują Województwo z kolei do przekazania 148 mln złotych na tę inwestycję w tym i kolejnych latach. Zarówno Minister, jak i Województwo zobowiązują się także do przekazania dotacji podmiotowych. Podpisaniu umowy towarzyszyło też nadanie statutu Muzeum, w którym ewentualne zmiany dokonywane będą odtąd przez Województwo w uzgodnieniu z Ministrem. Nadzór nad Muzeum sprawuje Województwo. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2026 roku, z możliwością jej przedłużenia.