RENOWACJA I ADAPTACJA FORTU VII W POZNANIU DLA ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Projekty

RENOWACJA I ADAPTACJA FORTU VII W POZNANIU DLA ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Projekty

RENOWACJA I ADAPT...

RENOWACJA I ADAPTACJA FORTU VII W POZNANIU DLA ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

7 lutego 2019

RENOWACJA I ADAPTACJA FORTU VII W POZNANIU DLA ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Efektem rzeczowym Projektu będzie przebudowany i zaadoptowany na potrzeby edukacyjno – kulturowe Fort VII – obiekt fortyfikacyjny wpisany do rejestru zabytków, jeden z najlepiej zachowanych elementów XIX-wiecznego systemu fortyfikacyjnego stolicy Wielkopolski.

W celu osiągnięcia ostatecznego efektu w ramach Projektu przeprowadzone zostaną roboty budowlane, polegające na rozbiórce wtórnych zabudowań (wprowadzonych po 1944 r.), a także remoncie i renowacji elewacji oraz murów fosy Fortu VII. Zabiegom renowacyjnym poddane zostaną pomieszczenia w obrębie prawego majdanu i prawej podwalni. Odpowiednio uporządkowany i zagospodarowany zostanie także sam prawy majdan.

Nowa przestrzeń Fort VII ma w maksymalnym stopniu umożliwiać prowadzenie edukacji kulturalno- historycznej. W związku z powyższym, oprócz robót budowlanych Wielkopolskie Muzeum Niepodległości dokona również zakupów wyposażenia dla przygotowania nowych wystaw i ścieżek zwiedzania.

Szczegółowe informacje o Projekcie:

Nazwa:
„Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”

Nr projektu:
nr RPWP.04.04.01-30-0042/16-00, Umowa o dofinansowanie nr  RPWP.04.04.01-30-0042/16 z dnia 20.12.2017 r.

Program operacyjny:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020:Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Wartość projektu:
Całkowita wartość Projektu: 28,82 mln zł,
Dofinansowanie z Funduszu WRPO: 11,06 mln zł

Wkład własny do Projektu zapewnia Organizator Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości – Miasto Poznań

Okres realizacji Projektu:

Projekt realizowany będzie do 30 czerwca  2022 r.


Ważne wydarzenia w trakcie realizacji Projektu:

Podpisanie umowy na usługę Inspektora nadzoru robót budowlanych – 31 maja 2019 r. 

W ramach postępowania przetargowego wybrana została oferta Agencji Inwestycyjnej Terra Sp. z o.o. i Wspólnicy s.k.

Podpisanie umowy o Roboty Budowlane – część I –  3 czerwca 2019 r. 

Wykonawcą I części robót budowlanych została zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „REMBUDEX” Spółka
jawna Wojciech i Renata Kucińscy z siedzibą w Obornikach. Podpisanie umowy odbyło się w Forcie VII.

Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych – 10 czerwca 2019 r. 

Plac budowy został przekazany wykonawcy tydzień po podpisaniu umowy.  Wykonawca rozpoczął od prac przygotowawczych teren budowy. Bardzo ważne jest by prowadzone prace w jak najmniejszym stopniu wpływały na dostępność  Muzeum Martyrologii Wielkopolan działającym normalnie w lewej części fortu.

Podpisanie umowy o Roboty Budowlane – część II –  22 lipca 2020 r. 

Wykonawcą II części robót budowlanych została zostało ponownie  Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „REMBUDEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialności  społka komandytowa z siedzibą w Obornikach. Podpisanie umowy odbyło się w Forcie VII. II Etap prac obejmie roboty prowadzone w fosie Fortu VII.