Opiekun ekspozycji w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII

Oferty

pracy

Opiekun ekspozycji w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII

Oferty

pracy

Opiekun ekspozycj...

Opiekun ekspozycji w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII

2023-04-14

Oferta pracy

Opiekun ekspozycji w Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości  

ogłasza nabór na stanowisko:

Opiekun ekspozycji

I. Nazwa  i adres organizatora:                                                                                         

    Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

    Ul. Woźna 12, 61-777 Poznań

   Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII

   Aleja Polska, Poznań – Oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

II. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:                                 

    Termin składania aplikacji: do  14.04.2023r.

    Planowany termin zatrudnienia w instytucji: maj 2023

    Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę  1/1 etatu

Adres do przesłania aplikacji: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, z napisem na kopercie „Nabór na stanowisko: Opiekun ekspozycji „ lub mailowo na adres: rekrutacja@wmn.poznan  – tytuł  e-maila „Nabór na stanowisko: Opiekun ekspozycji”.                                                                          

III.  Zadania wykonywane na w/w stanowisku:

 1. Nadzorowanie ekspozycji w czasie ich udostępniania zwiedzającym. Dbałość o stan poszczególnych ekspozycji, sal wystawowych i przestrzeni zewnętrznych, po których przebiegają trasy zwiedzania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich zabezpieczanie przed kradzieżą, uszkodzeniami, zaprószeniem ognia i innymi.
 2. Pomoc zwiedzającym w zachowaniu kierunku zwiedzania, dozorowanie przestrzegania regulaminu przez zwiedzających.
 3. Każdorazowe – przed objęciem dyżuru i po zakończeniu – sprawdzanie stanu ilościowego i jakościowego eksponatów oraz sprzętów muzealnych.
 4. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za eksponaty znajdujące się  w salach w czasie pełnienia dyżuru.
 5. Wykonywanie podstawowych prac muzealnych przy utrzymywaniu estetyki wystaw (odkurzanie, mycie gablot i wnęk, szyb itp.). Dbanie o czystość pomieszczeń wystawienniczych i socjalnych Oddziału.
 6. Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz  zaplecza socjalnego.
 7. Utrzymywanie czystości i estetyki przestrzeni zewnętrznych – ekspozycji plenerowych (w tym wykonywanie drobnych prac ogrodniczych, grabienie liści, trawy, zimą utrzymanie w bezpiecznym stanie ścieżek i schodów).
 8. Wykonywanie podstawowych prac technicznych niezbędnych do utrzymania estetyki wystaw, pomoc w realizacji drobnych napraw, budowie nowych wystaw, pracach montażowych i demontażowych związanych z realizacją wystaw czasowych.
 9. Wsparcie i pomoc w realizacji innych działań Oddziału związanych z organizacją bieżących wydarzeń, uroczystości, konferencji itp.
 10. Uczestniczenie w otwieraniu i zamykaniu  Oddziału.
 11. Obsługa kasy fiskalnej i ponoszenie  związanej z tą obsługą odpowiedzialności finansowej.

IV. Wymagania stawiane przed kandydatem:

    Niezbędne:

 1. Min. wykształcenie średnie
 2. Wymagania kwalifikacyjne: sumienność, komunikatywność, umiejętności techniczne,  umiejętności radzenia sobie z tzw. „trudnym klientem” oraz pracy w grupie.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. Życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie oraz kserokopie świadectw pracy i ukończonych kursach, szkoleniach, prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną,
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do akt personalnych,
 5. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez 2 m-ce, a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu. 

Uwaga:

1.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.   

2.  Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

Materiały do pobrania

Oferta

Format

PDF

,

422 kb