Nabór na stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych i organizacyjnych

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych i organizacyjnych

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych i organizacyjnych

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych i organizacyjnych

2023-01-16

Oferta pracy

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych i organizacyjnych

Nabór na stanowisko: Specjalisty ds. administracyjnych i organizacyjnych

Nazwa i adres organizatora:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12. 61-777 Poznań

Miejsce wykonywania pracy: ul. Woźna 12, Poznań

Informacja o działaniach Muzeum:

W 2023 roku rozpoczynamy budowę Nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Zadanie będzie realizowane do 2026 r. Wybudujemy  nowoczesny obiekt muzealny składający się z 4 budynków połączonych częścią podziemna z wystawą stałą. Wystawa stała będzie miała charakter narracyjny. Chcemy wykorzystać nowoczesne narzędzia i rozwiązania ekspozycyjne skierowane do szerokiego odbiorcy: osób dorosłych i dzieci. W Nowym Muzeum opowiemy nie tylko o samym zwycięskim zrywie powstańców, ale także o jego genezie i skutkach dla Polski. Zaprezentujemy także dowody pamięć o tych wydarzeniach – razem 200 lat historii Polski.

Budowa Nowego Muzeum jest największą i najważniejszą inwestycją w historii Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, jest też jedną z niewielu tego typu i skali inwestycji w Poznaniu. Przede wszystkim jednak budowa Nowego Muzeum jest hołdem składanym Powstańcom Wielkopolskim przez współczesnych Polaków, w tym szczególności Wielkopolan. 

 W celu właściwego zrealizowania inwestycji Muzeum buduje zespół, który będzie odpowiadał za koordynację procesu inwestycyjnego.

W ramach zespołu utworzona zostanie komórka ds. administracyjnych i organizacyjnych odpowiadająca za sprawną, odpowiadającą normom administracji publicznej i wymaganiom procesu inwestycyjnego obsługę jednostki realizującej projekt. Zadanie to zostanie powierzone specjaliście ds. administracyjnych i organizacyjnych.

Nasza misja to:

„NA CO DZIEŃ PRACA – W CHWILACH PRÓBY ZWYCIĘSTWO!”

Czekamy na osoby, które tak jak my będą zdeterminowane i gotowe podjąć zadanie budowy tego wyjątkowego miejsca.

Zadania wykonywane na stanowisku Specjalisty ds. administracyjnych i organizacyjnych:

 • Głównym zadaniem jest zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacyjnej Jednostki Realizującej Projekt (JRP) budowy Nowego Muzeum.
 • Obowiązki te będą realizowane w szczególności poprzez:
 • Obsługę kancelaryjną JRP, sporządzanie pism i dokumentów dotyczących realizacji inwestycji stanowiących korespondencję, ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w jej wdrażanie;
 • Koordynację i obsługa formalną spotkań i narad JRP, w tym przygotowanie materiałów takich jak agendy, protokoły, notatki;
 • Przygotowanie raportów i prezentacji na potrzeby wewnętrzne oraz instytucji nadzorujących i kontrolujących;
 • Udział w procedurach udzielania zamówień publicznych, w tym udział w opracowywaniu dokumentów, publikowanie we właściwych biuletynach, prowadzenie rejestrów;
 • Udział w opracowaniu treści umów w porozumieniu z kancelarią prawną i pozostałymi członkami JRP;
 • Przygotowanie projektów dokumentów sprawozdawczych wymaganych uwarunkowaniami umów dotyczących finansowania inwestycji;
 • Wsparcie w monitorowaniu zmian wytycznych i innych dokumentów związanych z umowami dotyczącymi finansowania inwestycji;
 • Udział w działaniach związanych z informacją i promocją projektu, w tym pozyskiwanie od pracowników merytorycznych informacji i danych;
 • Prowadzenie kalendarza inwestycji;
 • Archiwizacja dokumentacji związanej z inwestycją;
 • Opisywanie dokumentów księgowych w zakresie prowadzonych umów i przydzielonych zadań;

Wymagania stawiane przed kandydatem.

Niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. znajomość procedur administracyjnych i instrukcji kancelaryjnej,
 3. skrupulatność, samodzielność, terminowość, odpowiedzialność,
 4. bardzo dobra organizacja pracy,
 5. komunikatywność,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. umiejętność pracy pod presja czasu,
 8. biegła obsługa komputera (pakiet MS-Office),
 9. dyspozycyjność (praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00);

Pożądane:

 1. Znajomości o obsługi programów do zarzadzania projektem (np. MS – project, Asana itp.)
 2. mile widziane: doświadczenie w obsłudze administracyjnej instytucji publicznej lub biura budowy po stronie wykonawcy lub inżyniera kontraktu,
 3. Znajomość języka angielskiego – poziom B2;

Oferta Muzeum:

 1. umowę o pracę na pełny etat,
 2. stabilne zatrudnienie,
 3. możliwość korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 4. możliwość zmierzenia się z wyjątkowym zadaniem w skali Wielkopolski – pierwsze tak duże muzeum w historii,
 5. wsparcie pozostałych członków zespołu w rozwiązywaniu problemów.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany.
 2. Życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, doświadczenie,  ukończone kursy i szkolenia oraz kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do akt personalnych.

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez dwa miesiące,
a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin składania aplikacji: do 16 stycznia 2023 r. (w biurze do godziny 15.30 a mailowo do godziny 23:59)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: luty 2023 r.

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę 1/1 etatu,.

Adres do przesłania aplikacji:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, z napisem na kopercie: „Specjalista ds. administracyjnych i organizacyjnych” lub mailowo na adres: rekrutacja@wmn.poznan.pl; tytuł e-maila „Specjalista ds. administracyjnych i organizacyjnych”.

Uwaga!

 1. Oferty, które nie wpłyną w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego
  z kandydatów
  .

Materiały do pobrania

Specjalista ds. administracyjnych i organizacyjnych

Format

pdf

,

769kb