Nabór na stanowisko: Kierownik projektu ds. technicznych

Nabór na stanowisko: Kierownik projektu ds. technicznych

Nabór na stanowisko: Kierownik projektu ds. technicznych

Nabór na stanowisko: Kierownik projektu ds. technicznych

Oferta pracy

Nabór na stanowisko: Kierownik projektu ds. technicznych

Nabór na stanowisko: Kierownik projektu ds. technicznych

Nazwa i adres organizatora:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12. 61-777 Poznań

Miejsce wykonywania pracy: ul. Woźna 12, Poznań

Informacja o działaniach Muzeum:

W 2023 roku rozpoczynamy budowę Nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Zadanie będzie realizowane do 2026 r. Wybudujemy  nowoczesny obiekt muzealny składający się z 4 budynków połączonych częścią podziemna z wystawą stałą. Wystawa stała będzie miała charakter narracyjny. Chcemy wykorzystać nowoczesne narzędzia i rozwiązania ekspozycyjne skierowane do szerokiego odbiorcy: osób dorosłych i dzieci. W Nowym Muzeum opowiemy nie tylko o samym zwycięskim zrywie powstańców, ale także o jego genezie i skutkach dla Polski. Zaprezentujemy także dowody pamięć o tych wydarzeniach – razem 200 lat historii Polski.

Budowa Nowego Muzeum jest największą i najważniejszą inwestycją w historii Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, jest też jedną z niewielu tego typu i skali inwestycji w Poznaniu. Przede wszystkim jednak budowa Nowego Muzeum jest hołdem składanym Powstańcom Wielkopolskim przez współczesnych Polaków, w tym szczególności Wielkopolan. 

 W celu właściwego zrealizowania inwestycji Muzeum buduje zespół, który będzie odpowiadał za koordynację procesu inwestycyjnego.

Jedną z podstawowych części zespołu będzie komórka techniczna odpowiedzialna za przygotowanie, zlecenie a następnie nadzór nad zamówieniami dotyczącymi prowadzenia robót budowlanych. Do kierowania działaniami tej komórki poszukujemy Kierownika projektu ds. technicznych. 

Nasza misja to:

„NA CO DZIEŃ PRACA – W CHWILACH PRÓBY ZWYCIĘSTWO!”

Czekamy na osoby, które tak jak my będą zdeterminowane i gotowe podjąć zadanie budowy tego wyjątkowego miejsca.

Zadania wykonywane na stanowisku Kierownik projektu ds. technicznych:

 • Głównym zadaniem na będzie koordynacja działań Muzeum w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z budową Nowego Muzeum, w tym reprezentowanie Muzeum przed stronami umów o wykonanie robót, usługę inżyniera kontraktu i usługę nadzoru autorskiego.
 • Obowiązki te będą realizowane w szczególności poprzez:
 • Kierowanie powierzoną komórką ds. technicznych, w tym pracami  podległych pracowników i wykonawców,
 • Udział w przygotowaniu i prowadzeniu  postępowań przetargowych dla kontraktów na roboty i usługi, w tym przygotowanie opisów zamówienia,
 • Kompletowanie dokumentacji technicznej prowadzonej inwestycji do momentu jej zakończenia, a następnie jej archiwizacja oraz jej udostępnianie uprawnionym osobom i instytucjom,
 • Prowadzenie monitoringu technicznego dla całości inwestycji budowlanej, kontrola i sprawozdawczość z postępu realizacji robót budowlanych, kontrola sprawozdawczość przekazywanej Muzeum przez inżyniera kontraktu, wykonawcę robót z postępu robót i realizacji zakresu rzeczowego kontraktu,
 • Nadzór i monitorowanie właściwego wypełnienia zobowiązań wykonawcy usług inżyniera kontraktu,
 • Monitorowanie i aktualizacja wskaźników rzeczowo – finansowych inwestycji we współpracy z pozostałymi komórkami,
 • Analiza i zatwierdzanie proponowanych zmian technicznych w projekcie,
 • Analiza potrzeb technicznych pod kątem robót dodatkowych i towarzyszących,
 • Weryfikacja dokumentów księgowych dotyczących wykonawców pod względem zgodności merytorycznej z przedmiotem umowy,
 • Koordynacja pozyskiwania i aktualizacji decyzji administracyjnych i pozwoleń – jeśli będzie potrzeba.

Wymagania stawiane przed kandydatem.

Niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe techniczne (ewentualnie administracyjne lub ekonomiczne),
 2. praktyczna znajomość przepisów budowlanych, prawa zamówień publicznych i oraz procedur związanych z inwestycjami budowlanymi,
 3. znajomość procedur administracyjnych,
 4. skrupulatność, samodzielność, terminowość, odpowiedzialność,
 5. umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 6. bardzo dobra organizacja pracy,
 7. umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem projektowym,
 8. udokumentowane doświadczenie zawodowe polegające na zarządzaniu projektami inwestycji budowlanych (kierowanie lub uczestniczenie jako członek zespołu) po stronie inwestora lub wykonawcy,
 9. biegła obsługa komputera (pakiet MS-Office);
 10. dyspozycyjność (praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00);
 11. otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań;

Pożądane:

 1. Znajomości o obsługi programów do zarządzania projektem (np. MS- project, Asana itp.)
 2. mile widziane: posiadanie uprawnień w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

Oferta Muzeum:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • możliwość zmierzenia się z wyjątkowym zadaniem w skali Wielkopolski – pierwsze tak duże muzeum w historii,
 • wsparcie pozostałych członków zespołu w rozwiązywaniu problemów.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny – własnoręcznie podpisany.

Życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, doświadczenie, ukończone kursy i szkolenia oraz kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do akt personalnych.

Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez dwa miesiące, a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin składania aplikacji: do 16 stycznia 2023 r. (w biurze do godziny 15.30 a mailowo do godziny 23:59)

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: luty 2023 r.

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę 1/1 etatu,.

Adres do przesłania aplikacji:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, z napisem na kopercie: „Nabór na stanowisko: „Kierownik projektu ds. technicznych” lub mailowo na adres: rekrutacja@wmn.poznan.pl;

tytuł e-maila „Nabór na stanowisko: Kierownik projektu ds. technicznych”.

Uwaga!

 1. Oferty, które nie wpłyną w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego
  z kandydatów
  .

Materiały do pobrania

Kierownik projektu ds. technicznych

Format

pdf

,

805kb