Kolaż składający się z logotypów: Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wielkopolski, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Nabór na stanowisko: Główny Historyk

Nabór na stanowisko: Główny Historyk

Nabór na stanowisko: Główny Historyk

2023-01-16

Oferta pracy

Nabór na stanowisko: Główny Historyk

Nazwa i adres organizatora:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12. 61-777 Poznań

Miejsce wykonywania pracy: ul. Woźna 12, Poznań

Informacja o działaniach Muzeum:

W 2023 roku rozpoczynamy budowę Nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Zadanie będzie realizowane do 2026 r. Wybudujemy  nowoczesny obiekt muzealny składający się z 4 budynków połączonych częścią podziemna z wystawą stałą. Wystawa stała będzie miała charakter narracyjny. Chcemy wykorzystać nowoczesne narzędzia i rozwiązania ekspozycyjne skierowane do szerokiego odbiorcy: osób dorosłych i dzieci. W Nowym Muzeum opowiemy nie tylko o samym zwycięskim zrywie powstańców, ale także o jego genezie i skutkach dla Polski. Zaprezentujemy także dowody pamięć o tych wydarzeniach – razem 200 lat historii Polski.

Budowa Nowego Muzeum jest największą i najważniejszą inwestycją w historii Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, jest też jedną z niewielu tego typu i skali inwestycji w Poznaniu. Przede wszystkim jednak budowa Nowego Muzeum jest hołdem składanym Powstańcom Wielkopolskim przez współczesnych Polaków, w tym szczególności Wielkopolan. 

W celu właściwego zrealizowania inwestycji Muzeum buduje zespół, który będzie odpowiadał za koordynację procesu inwestycyjnego.

Jedną z podstawowych części zespołu będzie komórka ds. realizacji wystawy stałej odpowiadająca za przeprowadzanie procesu inwestycyjnego obejmującego: konkurs na koncepcję plastyczno-przestrzenną wystawy, opracowanie projektu, a następnie  wykonanie i uruchomienie wystawy stałej. W jej ramach działać będzie zespół merytoryczny odpowiedzialny za zawartość merytoryczną i narracyjną Wystawy Stałej. Liderem tego zespołu będzie Główny Historyk.  

Nasza misja to:

„NA CO DZIEŃ PRACA – W CHWILACH PRÓBY ZWYCIĘSTWO!”

Czekamy na osoby, które tak jak my będą zdeterminowane i gotowe podjąć zadanie budowy tego wyjątkowego miejsca.

Zadania wykonywane na stanowisku Głównego Historyka:

 • W czasie realizacji wystawy głównym zadaniem będzie wsparcie merytoryczne oraz nadzór nad zawartością merytoryczną i liniami narracyjnymi wystawy stałej. Obowiązki te będą realizowane w szczególności poprzez:
 • koordynację pracy zespołu merytorycznego, kuratorskiego, w tym  wyznaczanie odpowiedzialności za poszczególne zakresy wiedzy,
 • reprezentowanie  Muzeum w kontaktach z uczestnikami konkursu, projektantem i wykonawcą wystawy stałej dotyczących zawartości merytorycznej i liniami narracyjnymi oraz ich zgodność z przekazem ogólnym, w tym zwłaszcza z misją i wizją WMN i scenariuszem wystawy, założeniami programowymi,
 • uczestnictwo w spotkaniach merytorycznego zespołu scenariuszowego, wsparcie zespołu w zakresie merytorycznym, weryfikacja i bieżące konsultacje opracowywanych treści,
 • nadzór merytoryczny, udział i koordynacja prac związanych z prowadzonymi kwerendami w instytucjach w Poznaniu i w Polsce,
 • współudział w procedurach związanych z zakupami nowych eksponatów i darowiznami od prywatnych darczyńców,
 • nadzór na procesem klasyfikowania eksponatów i muzealiów, które z powodów ograniczeń ekspozycyjnych  będą wymagały zrobienia kopii lub replik, weryfikacja merytoryczna doboru eksponatów, ikonografii oraz treści wytypowanych przez kuratorów na wystawę stałą,
 • weryfikacja powstających opracowań projektowych i tekstowych pod kątem ich zgodności ze scenariuszem wystawy stałej,
 • weryfikacja pod względem merytorycznym dokumentów księgowych dotyczących spraw związanych z pozyskiwaniem eksponatów i innych treści prezentowanych na wystawie.
 • przygotowanie i wdrożenie koncepcji działalności naukowo-badawczej i konferencyjnej przyszłego, Nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Wymagania stawiane przed kandydatem:

Niezbędne:
 • wykształcenie wyższe – doktorat z historii,
 • zainteresowania potwierdzone dorobkiem publikacji z zakresu historii powstania wielkopolskiego,
 • skrupulatność, samodzielność, terminowość, odpowiedzialność,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS-Office);
 • dyspozycyjność (praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00);
 • otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań;

Pożądane:
 • posiadanie doświadczenia we współtworzeniu scenariuszy i wystaw narracyjnych lub ich recenzowaniu,

Oferta Muzeum:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • możliwość zmierzenia się z wyjątkowym zadaniem w skali Wielkopolski – pierwsze tak duże muzeum w historii,
 • wsparcie pozostałych członków zespołu w rozwiązywaniu problemów.
 • Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny – własnoręcznie podpisany.
 • Życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, doświadczenie,  ukończone kursy i szkolenia oraz kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do akt personalnych.
 • Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez dwa miesiące,
  a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin składania aplikacji: do 16 stycznia 2023 r. (w biurze do godziny 15.30 a mailowo do godziny 23:59)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: luty 2023 r.

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę 1/1 etatu,.

Adres do przesłania aplikacji:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, z napisem na kopercie: „Nabór na stanowisko: Główny Historyk” lub mailowo na adres: rekrutacja@wmn.poznan.pl; tytuł e-maila „Nabór na stanowisko: Główny Historyk””.

Uwaga!

 1. Oferty, które nie wpłyną w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego
  z kandydatów
  .
Materiały do pobrania
Główny Historyk

Format

pdf

,

779kb
Logo UE