Asystent w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Muzeum Powstania

Poznańskiego - Czerwiec 1956

Asystent w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Muzeum Powstania

Poznańskiego - Czerwiec 1956

Asystent w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Asystent w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

2023-01-20

Oferta pracy

Asystent w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent

I. Nazwa  i adres organizatora:                                                                                         

    Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

    Ul. Woźna 12, 61-777 Poznań

   Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

   Ul. św. Marcin 80/82, Poznań, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

II. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:                                 

    Termin składania aplikacji: do 20.01.2023

    Planowany termin zatrudnienia w instytucji: luty 2023

    Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę  1/1 etatu

    Adres do przesłania aplikacji:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, z napisem na kopercie „ Nabór na stanowisko: Asystent” lub mailowo na adres: rekrutacja@wmn.poznan.pl, tytuł  e-maila „Nabór na stanowisko: Asystent”

III.  Zadania wykonywane na w/w stanowisku:

 1. Oprowadzanie grup wycieczkowych po ekspozycjach
 2. Pozyskiwanie materiałów i eksponatów do Oddziału.
 3. Uczestniczenie w prowadzeniu różnych form pracy edukacyjnej oświatowej (lekcji muzealnych, wykładów itp.).
 4. Tworzenie utworów w rozumieniu prawa autorskiego.
 5. Naukowe opracowywanie zbiorów, ich katalogowanie oraz właściwe przechowywanie wg. zasad obowiązujących w Muzeum.
 6. Udzielanie osobom zainteresowanym informacji dotyczących zadań, realizowanych przez Oddział.
 7. Zgłaszanie pomysłów nowych wystaw czasowych oraz współuczestniczenie przy organizacji i opracowywaniu wystaw w Oddziale.
 8. Sporządzanie informacji do sprawozdań, planów półrocznych i rocznych Oddziału.
 9. Obsługa kasy fiskalnej i związana z wykonywaniem tej czynności, odpowiedzialność finansowa
 10. Dbałość o obiekt.

IV. Wymagania stawiane przed kandydatem:

    Niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe – studia humanistyczne
 2. Znajomość historii Polski, zwłaszcza historii najnowszej, a w szczególności Poznańskiego Czerwca 1956.
 3. Znajomość przepisów dot. ochrony obiektów
 4. Znajomość języka angielskiego – poziom B2.
 5. Znajomość ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r., deklaracji ICOM oraz przepisów pokrewnych.
 6. Biegła obsługa komputera (pakiet MS-Office, oraz programu graficznego)
 7. Zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, empatia).
 8. Wysoka kultura osobista.
 9. Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami.
 10. Umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.
 11. Umiejętność pracy w zespole.
 12. Dyspozycyjność (praca w weekendy).
 13. Otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań.
 14. Zainteresowanie  szeroko pojętą kulturą.

 V. Pożądane:

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 2. Doświadczenie w pracy ze zbiorami.
 3. Znajomość przepisów archiwalnych.
 4. Obsługa programów Adobe PhotoShop, Corel Draw.
 5. Dobra znajomość techniki i narzędzi komunikacji.
 6. Umiejętność pisania i redagowania testów, dobra znajomość polszczyzny.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, oraz kserokopie świadectw pracy i ukończonych kursach, szkoleniach, prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną,
 4. dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do akt personalnych,
 5. dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez 2 m-ce, a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.  

Uwaga:

1.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.   

2.  Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.