Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości: www.wmn.poznan.pl, www.powstanie.wmn.poznan.pl

Data publikacji strony internetowej www.wmn.poznan: 28 maja 2016 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób głuchych,
  • brak transkrypcji pod materiałami ikonograficznymi,
  • brak tłumaczenia w języku migowym.

Data publikacji strony internetowej www.powstanie.poznan.pl: 11 listopada 2020 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@wmn.poznan.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (61) 851 72 89.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Budynek jest zlokalizowany pod adresem: Stary Rynek 3 w Poznaniu. Wejście do budynku posiada jeden stopień. Korytarz prowadzący do kasy biletowej znajduje się na jednym poziomie, bez barier architektonicznych. Tuż obok kasy zlokalizowana jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Ekspozycja muzealna znajduje się na dwóch poziomach – I oraz na parterze. Na ekspozycję dolną prowadzą schody, brak jest windy. Do ekspozycji znajdującej się na parterze można wejść bezpośrednio z korytarza prowadzącego od wejścia głównego i kas biletowych. Ta strefa nie posiada barier architektonicznych. Na wystawie zainstalowano nagrania dźwiękowe, możliwe do odsłuchania. Osoba niedowidząca wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektu. Muzeum nie posiada wydzielonej strefy parkingowej. Zaparkowanie możliwe jest w strefie okalającej Stary Rynek w Poznaniu.

Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII

Budynek jest zlokalizowany przy Alei Polskiej w Poznaniu. Wejście do obiektu wolne jest od barier architektonicznych, jednakże podłoże prowadzące do muzeum wykonane jest z nierównej kostki brukowej wiodącej do kasy biletowej i na ekspozycję. Wystawy główne umieszczone wewnątrz budynków fortecznych znajdują się na jednym poziomie. Trasy wiodące do poszczególnych budynków posiadają strome podjazdy. Obiekt wyposażony jest w toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Osoba niedowidząca wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektu. Muzeum posiada wydzieloną strefę parkingową przed wejściem do obiektu.

Muzeum Armii „Poznań”

Budynek zlokalizowany jest przy Alei Armii Poznań w Parku Cytadela-Małej Śluzie w Poznaniu. Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych. Ekspozycja muzealna znajduje się na jednym poziomie. Osoba niedowidząca wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektu. Muzeum nie posiada wydzielonej strefy parkingowej. Zaparkowanie możliwe jest w strefie okalającej Park Cytadela w Poznaniu.

Muzeum Uzbrojenia

Budynek zlokalizowany jest przy Alei Armii Poznań, Park Cytadela w Poznaniu. Ekspozycja muzealna składa się z części plenerowej oraz zlokalizowanej wewnątrz budynku. Wejście do obiektu wolne jest od barier architektonicznych. Korytarz prowadzący do kas biletowych oraz ekspozycja wewnątrz budynku znajduje się na jednym poziomie. Ekspozycja plenerowa składa się z dwóch poziomów, które łączą schody oraz podjazd. Osoba niedowidząca wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektu. Muzeum nie posiada wydzielonej strefy parkingowej. Zaparkowanie możliwe jest w strefie okalającej Park Cytadela w Poznaniu.

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Święty Marcin 80/82 (Zamek) w Poznaniu. Wejście do obiektu wolne jest od barier architektonicznych. Ekspozycja znajduje się na poziomie – I, do której można wejść schodami lub zjechać windą. Do kasy biletowej prowadzą trzy stopnie. Główna część wystawy znajduje się na jednym poziomie, jednakże wejście do sali wystaw czasowych oraz zaaranżowanej fabryki posiada jeden stopień. Wybrane fragmenty podłogi wykonane są z nierównej kostki brukowej, przypominającej historyczną nawierzchnię poznańskich ulic. Na wystawie zainstalowano nagrania dźwiękowe, możliwe do odsłuchania. Osoba niedowidząca wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektu. Muzeum nie posiada wydzielonej strefy parkingowej. Zaparkowanie możliwe jest w strefie okalającej muzeum.

Schron Przeciwatomowy dla Władz Miasta Poznania i Galeria Plakatu z okresu Socjalizmu.

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Słupskiej 62 w Poznaniu. Wejście do Galerii Plakatu z okresu Socjalizmu możliwe jest schodami lub trasą wolną od barier architektonicznych od strony parkingu. W obiekcie zainstalowano podnośnik dla wózków inwalidzkich, umożliwiający dostanie się na ekspozycję muzealną. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Schron Przeciwatomowy dla Władz Miasta Poznania znajduje się przy Galerii Plakatu z okresu Socjalizmu, na poziomie – I, do którego prowadzą schody, brak jest windy. Ekspozycja muzealna w schronie znajduje się na jednym poziomie. Osoba niedowidząca wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektu. Muzeum posiada wydzieloną strefę parkingową.

 

Oddziały Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości nie posiadają tłumacza języka migowego.