03 czerwca 2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą  pierwszej części robót budowlanych w ramach projektu „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”.

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „REMBUDEX” Spółka jawna – Wojciech i Renata Kucińscy z Obornik. Firma złożyła ofertę na kwotę 15.037.892,27 zł brutto i zadeklarowała, że wykona roboty do 30 września 2020 r.

Roboty będą polegały na:

  • renowacji podziemnych pomieszczeń w obrębie prawego majdanu i prawej podwalni,
  • uporządkowaniu i zagospodarowaniu prawego majdanu – w tym odtworzeniu zasypanych stanowisk artyleryjskich,
  • renowacji frontowej elewacji koszar szyjowych wraz z główną bramą wjazdową do fortu oraz budynkiem Blokhauzu.

 

W związku z realizacją Projektu zostanie uporządkowana zieleń poprzez usunięcie samosiewów z terenu prawego majdanu i stoków nachylonych w kierunku fosy.

Jak wynika z raportu przygotowanego w 2018 r. na zlecenie RDOŚ, Fort VII ma niewielkie znaczenie dla nietoperzy.  Roboty budowlane będą jednak realizowane zgodnie z wytycznymi wynikającymi z postanowień wydanych przez RDOŚ w tym zakresie, w szczególności jeśli chodzi o ograniczenie zakresu robót w okresach hibernacji. Prace będą  realizowane pod kontrolą hiropterologa.

Jak zmieni się Fort po tych pracach?

Oprócz robót budowlanych stanowiących przedmiot podpisywanej umowy, w ramach projektu w zaadoptowanych pomieszczeniach oraz na prawym majdanie i w fosie powstanie zupełnie nowa ekspozycja – ścieżka fortyfikacyjna.

Ponadto czynione są starania o sfinansowanie:

  1. rozbiórek wtórnych zabudowań (wprowadzonych po 1944 r.)
  2. renowacji pozostałej części murów fosy Fortu VII.

Po zakończeniu projektu odwiedzający Fort VII, dzięki multimedialnym makietom będą mogli zapoznać się z militarną historią obiektu.  Goście Fortu usłyszą odgłosy toczącej się bitwy i wejdą do prochowni pełnej beczek z prochem. Na stanowiskach strzelniczych na odwiedzających będą czekały armaty, do których amunicje będzie dostarczać unikatowa winda amunicyjna.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt pn.:  „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Nr projektu: nr RPWP.04.04.01-30-0042/16-00, Umowa o dofinansowanie nr  RPWP.04.04.01-30-0042/16 z dnia 20.12.2017 r.

Wartość projektu:

Całkowita wartość Projektu: 23 013 826,64 zł brutto

Dofinansowanie z Funduszu WRPO: 11 188 182,12 zł netto

Wkład własny do Projektu w wysokości 8 057 058,00 zł netto zapewnia Organizator Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości – Miasto Poznań

Projekt realizowany będzie do końca grudnia 2020 r.

Powrót do listy kategorii Aktualności