Studenci

„Moja własna wystawa” – w trakcie warsztatu pracownicy Muzeum opowiedzą jak przygotować wystawę, skąd wziąć pomysł, materiały? Jakie warunki należy spełnić aby móc pokazać wystawę.

Zajęcia całoroczne są prowadzone w :

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Czas – 90 minut

 

HISTORYCZNE SPACERY

  1. „Cmentarze żołnierskie na stoku cytadeli”zapoznanie z historią cmentarza. Uczczenie pamięci poległych żołnierzy

Organizowane w kwietniu i październiku oraz dla grup szkolnych po wcześniejszym umówieniu terminu przez :

Muzeum Armii „Poznań”

Przewodnicy:

Jarosław Bączyk, Piotr Kędziora

Uczestnictwo bezpłatne

Czas – 120 minut

 

  1. „Śladami Poznańskiego Czerwca” przybliżenie miejsc związanych z wydarzeniami z czerwca 1956 r. Spacer kończony jest wizytą w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956.

 Organizowane  od marca do października przez :

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Przewodnicy:

Kinga Przyborowska, Maria Skrzypczak, Dariusz Paprocki, Jerzy Majchrzak

Czas – od 90 do 120 minut

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W ODDZIAŁACH WMN

Celem praktyk jest kompleksowe zapoznanie studentów Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze strukturą organizacyjną, zadaniami i funkcjami muzeum. Po odbytych praktykach studenci będą posiadali większą wiedzę na temat pracy i funkcjonowania Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.  Praktyki skierowane są dla studentów na kierunkach:

– Historia profil ogólnoakademicki

– Historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

– Historia, specjalność historia wojskowości

– Historia, specjalność mediewistyka

– Historia, specjalność nauczycielska

– Archeologia

– Etnologia

– Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie.

Czas trwania dodatkowej, nieobowiązkowej praktyki studenckiej będzie wynosić od 40 do 160 godzin.

W trakcie trwania praktyk student zobowiązany jest do:

  1. aktywnego uczestniczenia we wszystkich pracach na terenie muzeum

(prace porządkowe, organizacyjne, merytoryczne, dydaktyczne, itp.),

  1. oprowadzania grup wycieczkowych po muzeum (po uprzednim przeszkoleniu przez pracowników placówki) lub obserwacji pracy pracowników placówki w tym zakresie,
  2. wykonywania zadań zleconych przez opiekuna praktyk z ramienia Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Opiekun praktyk z ramienia muzeum upoważniony jest do organizacji pracy studentów zgodnie ze specyfiką i aktualnymi potrzebami placówki.

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z następującą problematyką:

I. Organizacja muzeum

a/  Miejsce muzeum w strukturze muzealnictwa w Polsce.

b/ Wewnętrzna struktura organizacyjna muzeum.

 

II. Charakterystyka muzeum.

a/ Informacje ogólne.

– etapy tworzenia muzeum,

– powierzchnia ekspozycji,

– przedmiot ekspozycji,

– rodzaje wystaw itp.

b/ Położenie i dostępność komunikacyjna

– na tle regionów turystycznych Polski,

– w stosunku do najbliższych aglomeracji miejskich,

– w obrębie miasta – specyfika pięciu oddziałów.

– na tle sieci drogowej i kolejowej Polski,

– w obrębie miasta,

– ze względu na środki transportu,

– inne

 

III. Ruch turystyczny.

a/ Wielkość ruchu turystycznego. Rodzaj ruchu turystycznego (turystyka indywidualna, grupowa, wycieczkowa),

b/ Sezonowość ruchu turystycznego (w cyklu rocznym, miesięcznym, tygodniowym).

 

IV. Promocja placówki i organizowanych wystaw.

a/ Imprezy organizowane przez muzeum.

– terminarz organizowanych imprez,

– rodzaj imprez (festiwale, konkursy, imprezy plenerowe, lekcje muzealne itp.),

b/ Wydawnictwa dotyczące muzeum.

– książki, przewodniki, foldery,

– prace naukowe o muzeum lub przez nie wydawane (czasopisma naukowe, prace magisterskie, doktorskie, habilitacyjne),

– pozostałe (np. widokówki, slajdy).

c/ Oferta edukacyjna.

– przygotowanie oferty dla poszczególnych oddziałów

– różnorodność oferty

– promocja zajęć edukacyjnych w mieście i regionie

– obserwacja i prowadzenie zajęć

d/ Pozostałe, np. strona internetowa, zamieszczane oferty, informacji, sprzedaż wydawnicza, pamiątek.

 

V. Sporządzanie dokumentacji muzealnej.

a/  Metody dokumentacji obiektów ( w miarę możliwości praktyczne przećwiczenie),

b/ Archiwizowanie danych dotyczących wystaw, wydarzeń i natężenia ruchu turystycznego.

 

VI. Obsługa ruchu turystycznego.

a/ Współpraca z biurami podróży

b/ Organizacja – przygotowanie oferty zwiedzania i zajęć muzealnych dla grup zorganizowanych – wskazanych przez biura podróży (jako jeden z programów wycieczki).